1887, 31. Januar [mandag]. Prag


Fra Herman Bang til Georg Brandes

Prag 31.1.87.

Jeg takker, Hr. Dr., meget for den sendte Artikel.

Saasnart den er oversat ‒ hvad skal ske med al Omhu og med Bevarelse af al Sammenhæng ‒ skal jeg tilbagesende Udklippet. En frygtelig Legion af Uforstaaende huserer i denne Tid[A] Spalte op og Spalte ned om »Gengangere«[1], og jeg haaber, at Artiklen fra Dem skal bidrage til at bringe Klarhed. Sikkert vil den gøre Nytte.

Endnu en Gang Tak.

Ærbødigst

Herman Bang.

A. denne Tid] Er rettet fra: den sid.