1887, 23. marts [onsdag]. Prag


Fra Herman Bang til Edvard Brandes

Prag. 23.III.87.

Kære Dr. Brandes.

Med en Tak for Deres Philipsenske Møje[1] vil jeg sende Dem min hjerteligste Lykønskning til den Sukces, De har vundet med et Stykke[2], der ‒ efter G.E's Kritik[3] ‒ synes mig sprunget, ved Hjælp af det sande Instinkt, der er den dramatiske Digters halve Evne, lige ud af Livet i vort syndige Babel. Er dette udmærkede Sujet »dukket« rigtigt i den vidunderlige Københavnerluft, hvorover De altid ellers har raadet, da har De sikkert i dette almenere Stykke naaet »Et Besøgs« lykkelige Resultat.

Jeg har skrevet efter[A] Stykket, og vil gerne udbede mig Tilladelse til at oversætte det[B] til tysk. Vil De tilstaa mig denne Ret[C] ‒ halvt om Pengene, hvis vi faar det opført?

Da jeg ikke ret har Rede paa Peters[4] Redigeren eller Ikke-Redigeren, sender jeg indlagte til Deres Adresse, benyttende Lejligheden. (Det er til »Politiken«.)

Dette Drama er overordenligt. Det forener den paa Scenen muligste psykologiske Finhed med en mægtig ‒ undertiden noget »voldsom« ‒ dramatisk Stigning. Vi betages af den digteriske Særlighed, den kække Konsekvents ‒ Publikum tages i Nakken af en kæk Haand, som ikke slipper Taget.

Endnu en Gang min Lykønskning.

Deres hengivne

Herman Bang

A. efter] Ordets første bogstav er rettet, vistnok fra et: o. B. det] Ordet er tilføjet over ordet: Stykket, som Bang har overstreget. C. Ret] Ordet er tilføjet over linjen.