1889, 14. Maj [tirsdag] . [Nakskov]


Fra Herman Bang til Anna Feilberg

14.5.[A] 89.

Kære Fru Fejlberg.

Tilgiv, at jeg ikke har skrevet ‒ men jeg har ikke kunnet. Hvert Bogstav, jeg har skrevet i de siste to Maaneder har smertet mig ‒ saa nervøs har jeg været.

Igaar blev min Bog færdig[1].

Maaske burde Skæbnen i den Anledning have undet mig en Dag i Lys. Men lige det Modsatte er blevet Tilfældet.

Jeg skal ikke trætte Dem med alle disse Lidelser. Jeg har trofast stridt og »foredraget« for Føden ‒ fra Langhoff[2] har jeg i Maaneder faaet slet intet ‒ ; nu skulde jeg for en Novelle have 200 Kr: hvormed jeg skulde klare mig helt og betale en Frakke samt en Overfrakke. Saa skér det ‒ ‒ at Forlæggeren (Boghandler Poulsen af Firma: Hauberg et Co[3]) er død, hvad jeg først erfarede igaar! Og jeg Sjæl staar der med Novellen!

Hvor heldigt.

‒ ‒ ‒ ‒ Hvor skønt er dette Foraar. Hvor tungt at se det uden Glæde. Min næste Bog skal hedde: »En Bog om Døden«. Ja ‒ for hver Dag drager Døden mig mer og mer. Denne store, forunderlige stille Død[B] . Efter Livets Mangfoldighed én Stilhed. Jeg skulde være i København senest Mandag. Tirsdag Aften skal jeg rejse til[C] Bornholm[4]. Men hvordan alt dette skal gaa, véd jeg ikke. Kommer jeg ud af denne Stad, saa sér De mig Tirsdag til Frokost. I Begyndelsen af Juni skal jeg jo være i Bergen. Himlen være med mig. Husk, at jeg maa have Lov til at klage for Dem som for en Ven.

Hils Doktoren[5] og Børnene.

H. B.

A. 5.] Bang har først skrevet et andet ciffer, måske: 9. B. Død] Bang har ved en fejl skrevet Døden og overstreget de to sidste bogstaver. C. til] Bang har skrevet: fra, overstreget dette ord og over linjen skrevet: til.