Anvendte forkortelser i realkommenteringen

Karin Bang
Karin Bang: Lykkens kælebarn – en biografi om Peter Nansen, bd. 1-2. Gyldendal 2011
Mette Borg
Mette Borg: Sceneinstruktøren Herman Bang. Teatersyn og Metode. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1986
Breve til Fritz
Herman Bang: Breve til Fritz [Boesen]. Udgivet ved Ulla Albeck og Erik Timmermann. Westermanns Forlag 1951
Dansk skønlitt. forf.leks.
Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950, redigeret af Svend Dahl m.fl., bd. 1-3, Grønholt Pedersens Forlag 1959-64
DBL
Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave, bd. 1-16. Gyldendal 1979-84
DSL
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København
Harry Jacobsen 1954
Den unge Herman Bang. Mennesket, Digteren, Journalisten og hans By. H. Hagerups Forlag 1954
Harry Jacobsen 1957
Herman Bang. Resignationens Digter. H. Hagerups Forlag 1957
Harry Jacobsen 1961
Den miskendte Herman Bang. Aarene der gik tabt. H. Hagerups Forlag 1961
Harry Jacobsen 1966
Den tragiske Herman Bang. H. Hagerups Forlag 1966
Kvam
Kela Kvam: Betty Nansen – masken og mennesket. Gyldendal 1997 [heri en kronologisk oversigt over Betty Nansens roller 1893-1943, s. 269-275]
Livsbilleder
Livsbilleder. Fotografiske portrætter af Herman Bang. Udgivet af Dag Heede, Knud Arne Jürgensen, Torben Lund, Gert Posselt og Sten Rasmussen, under medvirken af Tove Thage. Syddansk Universitetsforlag 2014
Min egen Ven
Min egen Ven. Herman Bangs sidste brev til Betty Nansen. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1974
ODS
Ordbog over det danske Sprog, bd. 1-28, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Gyldendal 1918-56 og senere fotografiske genoptryk
Torbjörn Nilsson
Torbjörn Nilsson: Impressionisten Herman Bang. Studier i Herman Bangs författarskap till och med Tine. P.A. Norstedt och Söners Förlag, Stockholm 1965
Romaner og noveller
Herman Bang: Romaner og noveller, bd. 1-10, under redaktion af Jesper Gehlert Nielsen og Jørgen Hunosøe. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/People's Press 2008-2010 [bd. 10 med en tidstavle over Herman Bangs liv, v/ René Herring, s. 459-476]
Ti Aar
Herman Bang: Ti Aar. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Sten Rasmussen. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Gyldendal 2013
Vandreaar
Herman Bangs Vandreaar fortalt i Breve til Peter Nansen. Med en Indledning af Peter Nansen. Udgivet af Lauritz Nielsen. Henrik Koppels Forlag 1918
Vekslende Themaer
Herman Bang: Vekslende Themaer, bd. 1-4, udgivet af Sten Rasmussen. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/C.A. Reitzels Forlag 2006 [alle Herman Bangs 210 søndagskronikker i avisen Nationaltidende 1879-84]