OM UDGAVEN

Denne udgave indeholder i alt 642 brevtekster, fordelt som følger:

 • 516 breve (1880-1912) fra Herman Bang til Peter Nansen
 • 106 breve (1894-1912) fra Herman Bang til Betty Nansen
 • 18 breve (1883-1907) fra Peter Nansen til Herman Bang
 • Et brev (1883) fra Gustav Esmann og Herman Bang til Peter Nansen
 • Et brev (1885) fra Herman Bang til Immanuel Nansen, lillebror til Peter Nansen

”Breve” betegner skriftlige meddelelser i form af:

 • egentlige breve (udbragt enten via postvæsen eller via et lokalt bud, privat udsendt af Bang)
 • korrespondancekort (dobbeltkort, lukket ved hjælp af klæbestof langs de tre sider, hvis perforering skulle afrives af modtageren ved åbningen)
 • brevkort (adresse og frankering på den ene side, blank plads til brevteksten på den anden)
 • postkort (adresse og frankering samt evt. plads til brevtekst på den ene side, et påtrykt billede på den anden side)
 • beskrevne visitkort
 • telegrammer

Se endvidere afsnittet: Postale fagudtryk.

Til Herman Bang fra Peter Nansen er 18 brevtekster i behold i nutiden: enten i form af originalbreve eller samtidig kopi af originalbreve – samt i ét tilfælde (nr. 18910923001) i form af en koncept: dvs. Peter Nansens egen kladde til et brev.

Til Peter Nansen kendes ingen brevkladder fra Herman Bangs hånd.

Generelt er breve til Herman Bang sjældenheder, da han antageligvis ikke selv har passet godt på dem efter modtagelsen. Ifølge egne udsagn har han i en række enkelttilfælde brændt modtagne breve.

Den relative fordeling i denne udgave – 18 modtagne breve og 624 afsendte breve – tør man forsigtigt anse for at afspejle fordelingen af samtlige bevarede breve til, henholdsvis fra Herman Bang: dvs. et forhold som omtrent 1:30.

UDGAVENS PRINCIPPER

Tekstgrundlag, angivet med Forlæg, er originalbrevet. Hvor dette ikke kendes, er teksten gengivet efter fotokopi, afskrift eller tryk (oplyses i pågældende brevnumres kommentar). Det Kongelige Biblioteks katalogsignatur er anført ved hver enkelt brevtekst. Af bibliotekets anvendte signaturforkortelser betyder NKS: Ny Kongelig Samling, og Tilg.: Tilgængelig.

Brevskrivers stavemåde og tegnsætning respekteres. Det gælder også for alle sekretærskrevne breve (et par heraf følger norsk retskrivning) samt alle telegrammer (oftest håndskrevne af telegrafvæsenets personale). Dog gengives ö som ø, undtagen i svenske og tyske ord og navne.

Hvis brevskriver har foretaget en rettelse eller begået en skrivefejl, kommenteres dette i en note til det pågældende sted.

Brevteksterne bringes i kronologisk rækkefølge. De ordnes ved hjælp af år, dag, måned, fx 1895. 9. februar. Udaterede og fejldaterede breve er anbragt under den sandsynlige datering, sat i skarp parentes [], og argument herfor gives under rubrikken Bemærkninger. Tilsvarende gælder for breve uden afsendersted, at det sandsynlige afsendersted ofte er anført i en skarp parentes.

Va. samt et romertal: Således anføres ved hvert af de 71 breve til Peter Nansen i Herman Bangs Vandreaar fortalt i Breve til Peter Nansen, 1918, at den pågældende brevtekst står i denne bog under det pågældende nummer i romertal. Dette tryks eventuelle afvigelser og udeladelser i forhold til originalbrevets tekst angives ikke.

Den grafiske opsætning af brevteksterne er standardiseret, således at både den indledende angivelse af sted og dato og den afsluttende underskrift er højrestillet, og at ”Kære NN” altid efterfølges af et linjeskift, – uanset hvordan det enkelte originalbrev måtte være opstillet.

Linjeskift og sideskift i originalbrevet markeres ikke.

Understregede ord gengives i kursiv. Hvis ord står med mere end én understregning, forklares dette i en note til det pågældende sted.

Breve på fremmedsprog gengives på originalsproget og oversættes tillige til dansk.

Noter:

Brevskriverens egne tekstrettelser eller -tilføjelser, formalia vedrørende læsningen (ulæselige ord, teksttab pga. papirskade mv.) anføres i tekstkommentaren (notebogstaver).

Kommentarer:

Oplysninger til støtte for læserens forståelse af brevets indhold leveres i realkommentaren (notetal), herunder som regel også de steder, hvor udgiveren har måttet opgive at finde data (angivet som ”Ikke identificeret”, ”Uoplyst” eller lignende).

Angivelse af et brevs sidetal omfatter kun de beskrevne sider, ikke eventuelle blanke sider. Brevets papirformat kan variere, men angives ikke. Blækfarve og eventuelt vandmærke anføres ikke.

Postale benævnelser eller forældede udtryk, som i udgiverkommentaren anvendes uden nærmere forklaring (fx korsbånd, helsag, telegram), er alfabetisk oplistet med en tilhørende ordforklaring under Postale fagudtryk.

Hvorvidt enkelte af udgavens brevtekster helt eller delvis findes gengivet i sekundærlitteraturen om henholdsvis Herman Bang og Peter Nansen anføres ikke.

En del breve har med fremmed hånd fået påført en blyantsdato, tit i skarp parentes. Disse påførsler skyldes personalet på Det Kongelige Bibliotek – og er muligvis gjort efter poststempler på det pågældende brevs kuvert, som derefter er blevet kasseret i henhold til endnu gældende arbejdsgang ved indordning af en ny brevsamling i Det Kongelige Biblioteks Center for Manuskripter & Boghistorie (også kendt under sit tidligere navn: Håndskriftafdelingen). Da dette imidlertid ikke kan siges med sikkerhed, – og da personalet i givet fald kan tænkes at have fejllæst et poststempel, – forholder udgiveren sig frit til sådanne sekundært påførte blyantsdateringer, men refererer dem i alle tilfælde.